972 (0)2 6502200
eilat tel-aviv jerusalem nazareth

ABRAHAM. RENOWNED FOR HIS HOSPITALITY

AWARDS

我们衷心感谢客人对于我们的认同,以及在国内外奖项中提名我们。